Humanagement is gevraagd een Programma van Eisen op te stellen voor de huisvesting van de Gemeente Velsen . Op basis hiervan wil de afdeling Vastgoed haar huisvestingsplannen actualiseren en laten aansluiten bij de huisvestingsbehoefte van de afdeling Openbare Werken.

Huisvesting binnen Gemeente Velsen

De afdeling Openbare Werken van de gemeente Velsen heeft verspreid in de gemeente vier wijkposten. De posten bieden voor de ploegen Riolering, Verkeer, Groen, Openbare Verlichting en Speelplaatsen naast een kantine, ruimte voor opslag van materiaal en materieel, werkplaatsen en werkplekken. Twee wijkposten zijn per 1 oktober 2014 organisatorisch samengevoegd. Om dit verder vorm te kunnen geven, is de wens ook de huisvesting van beide posten zo spoedig mogelijk samen te voegen.

Los van deze geplande samenvoeging, staat al een bouwproject gepland op de locatie waar de ploegen worden samengevoegd. Ten behoeve van de ‘kantooromgeving’ is men voornemens een bouwdeel geheel opnieuw te realiseren en de opslagruimten te renoveren.

Uitgangspunten huisvestingsbeleid

Het gebruik en de grootte van de opslagruimten is ‘historisch gegroeid’. Dit moment moest worden aangegrepen, om daar waar mogelijk efficiency- en verbeterslagen te realiseren. In overleg met het management zijn de uitgangspunten met betrekking tot de huisvesting geformuleerd:

  • Voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving
  • Efficiënt ruimtegebruik
  • Transparante werkomgeving
  • Minimale huisvestingskosten
  • Efficiënt voorraadbeheer

Aanpak efficienter gebruik huisvesting

Met de vertrekpunten in de hand, zijn interviews gehouden met de medewerkers van de ploegen. Tijdens de gesprekken is een ‘gezonde’ kritische houding ingenomen en goed doorgevraagd naar nut en noodzaak om zo de gewenste efficiencyslag te kunnen realiseren. Nadat het ijs gebroken was, dacht iedereen mee om de ruimten ook daadwerkelijk efficiënter te kunnen gaan gebruiken. De wensen en eisen zijn vertaald in een functioneel en ruimtelijk programma van eisen. Deze documenten dienen nu als leidraad voor de afdeling Vastgoed voor een nieuw ontwerp van de wijkpost

Programma van Eisen met realisering besparing

Door de goede sfeer tijdens de gesprekken is draagvlak gecreëerd voor een veranderslag in de huisvesting en kan de doelstelling van het management gerealiseerd worden. Op basis van het ruimtelijk PvE blijkt dat maar liefst 45% van de vierkante meters bespaard kan worden.