Veiligheid, misschien wel de belangrijkste (bij)zaak in de zorg!?

Veiligheid in de zorg is, mede na een brand met dodelijke afloop in Rivierduinen (maart 2011), voor alle zorgorganisaties en haar bestuurders topprioriteit (of zou dit moeten zijn!). Zaken op papier (aantoonbaar) op orde hebben is niet afdoende. Belangrijke factoren voor een veilige (zorg)organisatie zijn: het inzichtelijk hebben van de zelfredzaamheid van bewoners en een doorleefde veiligheidscultuur. Humanagement heeft Carinova geadviseerd over het (nog) beter organiseren van de veiligheid.

Carinova (thuis)zorg

Carinova is met circa 4.600 enthousiaste en betrokken medewerkers (1.800 fte) een belangrijke speler op de regionale (thuis)zorgmarkt in Deventer en omstreken. Op het gebied van Veiligheid liepen al vele trajecten binnen Carinova. BHV, cliëntveiligheid, RI&E en gebouwgebonden veiligheid waren reeds in meer of mindere mate opgepakt. De integrale benadering ontbrak echter nog en de insteek was grotendeels technisch van aard.

Beleidsplan veiligheidsaspecten

Humanagement is gevraagd om alle gebouwgebonden veiligheidsaspecten voor circa vijftig intramurale locaties in kaart te brengen en hier een helder beleidsplan voor op te stellen. Aan de hand van de richtlijn ‘Brandveiligheid van Zorginstellingen (VROM-inspectie, december 2011)’ zijn duidelijke beleidsuitgangspunten geformuleerd en is het eigenaarschap belegd. De noodzakelijke acties zijn in een planning vastgelegd, zodat de gewenste verbeteringen door de Raad van Bestuur gemonitord kunnen worden. De uitgebreide kennis die Humanagement heeft van Business Continuity Management heeft gezorgd voor een goede aansluiting van het beleid op de zorgprocessen. Het beleid is compact en to the point geformuleerd en doorvertaald naar de lijnorganisaties. Acties – en het volgen van de voortgang – zijn belegd in bestaande overleggen en veiligheid wordt opgenomen in de taak- functiebeschrijving van medewerkers (van bijzaak naar volwaardige rol!).

ZOEF! alternatieve aanpak BHV organisatie

Na realisatie van het gebouwgebonden veiligheidsbeleid is ook onderzoek gedaan naar en advies gegeven over medewerkersveiligheid (hoe kan je werken aan veiligheid als je jezelf niet veilig voelt!?). Bij het creëren van een veiligheidscultuur hoort dat iedereen zich verantwoordelijk voelt. Carinova heeft mede om die reden gekozen om haar BHV- organisatie anders te organiseren en wel via de methode ZOEF: Zelf OEFenen. ZOEF is een alternatieve aanpak voor de organisatie van de BHV, waarbij de focus ligt op het trainen van alle medewerkers (als ontruimer), op de eigen locatie en met herkenbare cases. Humanagement heeft de implementatie van ZOEF begeleid.