Advies positionering afdeling Facilitair

Blijf Groep is gestart met verscheidene ontwikkelingen, waarbij onder andere gestreefd wordt naar een efficiënt ingerichte organisatie en het beleggen van meer verantwoordelijkheden bij haar professionals. Ook voor de afdeling Facilitair heeft dit gevolgen. Hiervoor heeft Humanagement een advies Positionering afdeling Facilitair binnen de Blijf Groep uitgebracht.

Deelvragen:

 • Op welke manier kan Blijf Groep het facilitaire proces organiseren om de kosten zo laag mogelijk te houden?
 • Welke verantwoordelijkheden voor het facilitaire proces moeten waar in de organisatie worden belegd?

Aanpak adviseur Humanagement

Blijf Groep is een organisatie die slachtoffers van huiselijk geweld zowel vanuit de opvang als vanuit hun eigen huis hulpverlening aanbiedt. Blijf Groep is werkzaam vanuit een aantal opvanglocaties in Amsterdam, op andere plaatsen in Noord Holland en in Flevoland. Voor de locaties zijn van oudsher verschillende keuzes per locatie gemaakt om de facilitaire taken te beleggen. Het advies positionering afdeling Facilitair zou tot een standaardisatie op de locaties moeten leiden. 

In overleg met het management zijn de uitgangspunten met betrekking tot de facilitaire organisatie  geformuleerd:

 • Waar mogelijk een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Blijf Groep:
  • Vraaggericht en krachtgericht georganiseerd
  • Vergroten zelfstandigheid van de professionals (zelforganiserende teams)
  • Zichtbare resultaten
  • Efficiënte organisatie-inrichting
  • Groei van aantal vrijwilligers
  • Prettige verblijfsruimte voor cliënten
  • ‘Verblijf’ en ‘werk’ gescheiden
  • Flexibel
  • Uniform

Met de vertrekpunten in de hand, zijn interviews gehouden met de medewerkers van de facilitaire diensten, locatiemanagers en andere direct betrokkenen. Daarna heeft de adviseur van Humanagement de verkregen informatie geanalyseerd en zich een beeld gevormd van de best passende organisatie-inrichting / positionering afdeling Facilitair. Dit heeft geresulteerd in een advies aan Blijf Groep dat is gepresenteerd aan de opdrachtgever en de adviseur Facilitaire Zaken. In het advies zijn op hoofdlijnen de volgende onderwerpen vertaald:

 • Clustering van producten en diensten / subafdelingen
 • Functies en verantwoordelijkheidsgebieden
 • Organogram / positionering
 • Communicatiestromen
 • Systemen
 • Stijl
 • Personeel: kennisniveau en formatie
 • Strategie

Het advies positionering afdeling Facilitair is goed ontvangen en heeft als handvat gediend voor de vertaling in de praktijk.