De ervaring van Humanagement opgedaan in het bedrijfsleven is waardevol

Na afronding van de opdracht die zij uitvoerden bij de gemeente Westland, spraken Kennard van der Tas en Emmie Bongartz met opdrachtgever Mark Blokland over het verloop van het traject en de behaalde resultaten.

Wat was jullie vraagstuk?

Het vraagstuk dat opgepakt is luidde als volgt: ‘Hoe kunnen wij op relatief korte termijn gevolg geven aan de verhuizing van de bedrijfsvoering gemeentewerf ’s-Gravenzande?’

Daarbij was het de bedoeling dat de bedrijfsvoering van de teams Civiel Beheer en Gebiedsbeheer verdeeld zouden worden over de twee overgebleven gemeentewerven in Monster en Naaldwijk.

Wat was de rol van Humanagement hierin?

De rol die Humanagement heeft vervuld bestond uit meerdere aspecten: Het project scherp te houden, te sturen op de rollen binnen het project, de relatie met andere (deel)projecten in beeld te houden maar ook om de menselijke kant in het oog te houden. Met de projectorganisatie moest worden gezocht naar een scenario dat door het personeel werd gedragen.

Het eerste deel van het project dat door Humanagement werd uitgevoerd was het uitvoeren van het onderzoek (impact analyse), daarna werd de verhuizing voorbereid en begeleid.

Wat is het resultaat?

Allereerst is het onderzoek afgerond en is op basis van het beste scenario de verhuizing voorbereid en doorgevoerd. De twee teams zijn op de twee werven gehuisvest en wie waar zit is voortgekomen uit de inbreng van de organisatie in het projectteam. Een van de mooiste resultaten is geweest dat het projectteam de organisatie en medewerkers goed meenam waardoor weerstand kon worden weggenomen.

Daarnaast is de kantoorhuisvesting, en het flexibele gebruik daarvan, van het werfpersoneel gelijkgetrokken met dat van het kantoorpersoneel. Er heeft namelijk ook een verhuizing plaatsgevonden waarbij het kantoorpersoneel is overgegaan naar 2 nieuwe locaties waar gewerkt wordt met flexwerkplekken in vlekken. Ditzelfde is ook op de werven doorgevoerd. Iedereen kan nu overal werken en heeft een vlek als ‘thuishaven’ / ‘vindplek’.

Tot slot is er hard gewerkt aan het professionaliseren van projectmanagement in het algemeen. Er liggen nu heldere kaders die de gemeente Westland in de toekomst gaat helpen bij projecten.

Wat was de toegevoegde waarde van Humanagement?

De Humanagers waren goede sparringspartners over onderwerpen als risico’s en gevolgen van keuzes die tijdens de uitvoering van het project werden gemaakt.

Er is tijd besteed om zaken bestuurlijk in goede banen te laten lopen en de informatie die hieruit voortkwam is scherp terugvertaald naar de stuurgroep, daardoor werd de stuurgroep in staat gesteld om richting te bepalen.

Wat is er geleerd tijdens het proces?

Als organisatie hebben wij geleerd om meer projectmatig te werken en te denken. Inclusief de rollen, taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Het kost tijd om dit eigen te maken, maar hier is een mooie slag in gemaakt.

Wat geef je Humanagement mee?

Het was goed merkbaar dat Kennard en Emmie ervaring hebben opgedaan in het bedrijfsleven. Dat is waardevol waardoor je van elkaar kan leren. Deze opdracht heeft beiden goede ervaring gegeven in een bestuurlijke organisatie en alle facetten die daarbij horen. Deze kennis kan ingezet worden bij toekomstige opdrachten.